قدرتمندترین کود ارگانیک

قدرتمندترین کود ارگانیک قدرتمندترین کود ارگانیک کودی می باشد که بدون وسیله و در عین سادگی بوجود آمده باشد و برگرفته از خود طبیعت باشد. ورمی کمپوست کود کرم خاکی می باشد که بدون دخالت بشر بوجود آمده است و حاوی ۲۵ نوع آنزیم مفید بدن کرم خاکی که اتفاقا برای خاک مفید می باشد