کرم ماهیگیری درشت

کرم ماهیگیری با کرم خاکی قرمز رنگ ایزینیافتیدا کمی فرق دارد کرم ماهیگیری که به کرم باغچه معروف است در خاک پرورش پیدا می کند و اگر کرم ماهیگیری کود تغذیه کند بدلیل اوره ای که در کود هست ماهی سمت طعمه نمی آید ما کرم ماهیگیری درشت را در بسته های دویست گرمی با […]