تفاوت مار و کرم خاکی

کرم خاکی بدون ستون فقرات می باشد و یک نوع مار خاکی می باشد و هر دو خزنده می باشد وجزء خانواده بی مهرگان می باشد. سطح بدن کرم خاکی حلقه حلقه می باشد اما سطح بدن مار پولکی می باشد.