کرم خاکی ایزینیا فتیدا

کرم خاکی ایزینیا فتیدا بیش از ۳۰۰۰ گونه کرم خاکی در طبیعت وجود دارد ، ام منظور ما در این سایت کرم خاکی می باشد که بیشتر در کود گاوی زندگی می کند و رشد و تولید مثل آن حد اکثر می باشد اما این کرم خاکی به راحتی خودش را با شرایط محیط وقف […]