پرورش ورمی کمپوست

پرورش ورمی کمپوست برای پرورش ورمی کمپوست یا ورمی کومپوست نیاز با تجهیزات خاصی نمی باشد و در عوض کودی با کمک کرم خاکی در تهران بوجود می اید که سرشار از آنزیم ها و بدن هی کرم خاکی می باشد