ورمی کمپوست گیاهی

ورمی کمپوست گیاهی کود ورمی کمپوست را می توان از پسماندهای گیاهی نیز با کمک کرم خاکی بدست آورد ولی باید به این نکته توجه کرد که می توان پسماندهای گیاهی رو با کود گاوی قاطی کرد و سپس کرم خاکی فرایند تبدیل به ورمی کمپوست را سریعتر انجام داد. البته زباله هایی مثل پوست […]