ورمی کمپوست خرید

خرید ورمی کمپوست از ما به چند روش می باشد ، باغداران می توانند فقط کرم خاکی از ما بخرند و آن را تبدیل به کود ورمی کمپوست کنند که دیگر هزینه حمل و نقل ندهند یا ورمی کمپوست سرند نشده بخرند که پر از تخم کرم و بچه کرم می باشد یا ورمی کمپوست […]