ورمی کمپوست در خانه

ورمی کمپوست در خانه ورمی کمپوست را در خانه می توان با کمک کرم خاکی تولید کرد البته اگر خانه حیاط داشته باشد بهتر است، جالب است بدانید ورمی کمپوستی که از زباله تولید می شد به هیچ وجه بو ، آلودگی و تخم علف هرز ندارد