مزایای کود ارگانیک

کود ارگانیک یعنی کودی که ممواد شیمیایی در آن استفاده نشده باشد بهترین کود ارگانیک می توان کمپوست یا کود پوسیده را دانست که البته دارای ارزش غذایی بالایی باشد که می توان ورمی کپوست یا کود کرم خاکی را دانستکه از فواید این کود ارگانیک بهبود ساختار خاک می باشد تا خاک سبک بماند […]