غذای کرم خاکی

غذای کرم خاکی کرم خاکی از غذاهای شور و چرب متنفر می باشد و چون زیر خاک و کود می باشد دوست دارد غذای نرم داشته باشد و بهترین غدای کرم خاکی کود گاوی شش ماه مانده بذون خاک می باشد و اگر کود گاوی در دسترس نیست خاک جنگل یا پارک با برگ درختان […]