طریقه جداسازی کرم خاکی از کود ورمی کمپوست

وقتی که کرم خاکی کامل کود گاوی را خورد و تبدیل به کود کرم خاکی کرد باید آبدهی را قطع کرد که بعد از پنج روز کرم های خاکی به زیر می رود، سپس کود رویی را با بیل جدا کرده و انچه که در زیر تل مشاهده می شود توده ای از کرم خاکی […]