کرم خاکی

تولید کود ورمی کمپوست

برای تولید کود ورمی کمپوست می توانید از کود گاوی و پسماندهای خانگی استفاده کرد و فقط به آب برای این کار نیاز می باشد