انواع بستر کشت گلخانه ای

خاک بستر کشت گلخانه ای باید علاوه بر نیاز غذایی مناسب و زهکشی مطلوب ، ارزان قیمت هم باشد. ما خاک بستر کشت مناسب را تنی دومیلیون تومان به فروش می رسانیم.