برتری کود ورمی کمپوست به کودهای دیگر

برتری کود ورمی کمپوست به کودهای دیگر کود ورمی کمپوست با میزان اسیدیته خنثی می باشد و همچنین کم نمک ترین کودها می باشد و برای خاک های زمین کشاورزی که با مشکل شوری و آهکی بودن مواجهند ، آن هم بدلیل استفاده بی رویه کودهای شیمیایی، بهترین کود می باشد که عاری از بو […]