ورمی کمپوستینگ

در پرورش کرم خاکی اگر ۹۰ درصد به تولید ورمی کمپوست اهمیت بدهیم باید ارتفاع کود ۴۰ تا ۸۰ سانت باشد و تراکم کرم خاکی در هر متر زیاد باشد، این روش برای فارم هایی خوب است که فضای مناسب و کود گاوی با کمترین هزینه در اختیار باشد

#ورمی_کمپوستینگ # کمپوستینگ # فارم_ورمی_کمپوستینگ