ورمی واش

ورمی واش یک نوع سم ارگانیک می باشد که از بدن کرم خاکی ناشی از استرس بوجود می آید و طبیعی ترین آفت کشی می باشد که کود ارگانیک نیز تولید می کند که این محلول را میتوان با آب قاطی کرد و بصورت محلولپاشی بر روی برگ دختان ، ساقه اسپری کرد

#ورمی_واش # ورمی_واش چیست # ورمیواش