ورمی کالچر

فارم ورمی کالچر همان مزرعه پرورش کرم خاکی می باشد که در آن هدف اصلی تکثیر کرم خاکی می باشد و می توان با این شیوه در ده متر مقدار کرم خاکی برای صد متر را فراهم کرد و با ید نگهداری و تنظیم دما را کاملا رعایت کرد