کود گوسفندی

کود گوسفندی دوام بیشتری نسبت به کود گاوی دارد ولی متاسفانه عناصرش را زود ازاد می کند و باعث سوزش گیاه می شود ، و این کود سنگین می باشد و سفت است و هوادهی کمتری دارد و بیشتر برای درختان تنومند استفاده می شود