منظور از کود در اینجا کود گاوی ، کود گوسفندی و کود مرغی می باشد که همه این کودها اگر به ورمی کمپوست تبدیل شوند، بهترین اثر خود را در گلخانه یا زمین کشاورزی می گذارند و قیمت هر کدام از این کودها در سایت گذاشته می شوند ولی هدف ما بر این می باشد تا این کودها را فراوری کرده و در اختیار شما عزیزان مصرف کننده قرار دهیم

#کود #کود_حیوانی # کود_پوسیده