انواع کمپوست

کمپوست که به غلط کمپوست قارچ تلقی می شود به دو نوع کمپوست زباله و ورمی کمپوست تقسیم می شود ، کمپوست یعنی پوساندن که به سه صورت هوازی ، بی هوازی و کرم خاکی تبدیل می شود که از میان کمپوست ها تنها ورمی کمپوست بدون نمک و دارای آنزیم های بدن کرم خاکی می باشد

#انواع_کمپوست # کمپوست_ورمی #کمپوست_زباله