کمپوست در اصل به هر کود ، زباله ، فاضلابی که پوسیده شده باشد و تمام مواد مضرش برای خاک نابود شده باشد کمپوست گفته می شود که شامل کمپوست شهرداری ، ورمی کمپوست ، کود پوسیده گاوی ، گوسفندی و مرغی می باشد که بهترین و ارزانترین کمپوست ها ورمی کمپوست می باشد