تفاوت مار و کرم خاکی

کرم خاکی بدون ستون فقرات می باشد و یک نوع مار خاکی می باشد و هر دو خزنده می باشد وجزء خانواده بی مهرگان می باشد. سطح بدن کرم خاکی حلقه حلقه می باشد اما سطح بدن مار پولکی می باشد.

انواع بستر کشت گلخانه ای

خاک بستر کشت گلخانه ای باید علاوه بر نیاز غذایی مناسب و زهکشی مطلوب ، ارزان قیمت هم باشد. ما خاک بستر کشت مناسب را تنی دومیلیون تومان به فروش می رسانیم.