نوشته‌ها

ورمی کمپوست قارچ

از کود ورمی کمپوست به تنهایی برای پرورش قارچ می توان استفاده کرد ولی باید تجربه بالایی داشته باشید هر چند که می توان ورمی کمپوست را در کمپوست قارچ استفاده کرد

اما می توان آزمایشات زیادی انجام داد که بهترین قارچ را از بستر کرم خاکی بدست آورد