نوشته‌ها

می توان ضایعات کشاورزی را با کمککرم خاکی به کودی باارزشمندتر از کود مرغی و حتی کود شیمیایی تبدیل کرد، این کود زمین شما را نرم می کند و حتی باعث صرفه جویی آب می شود ، برای تبدیل ضایعات کشاورزی به کمپوست سه فاکتور لازم است رطوبت ، هوادهی و نور خورشید و در آخر کرم خاکی گونه ایزینیافتیدا را به آن اضافه کرده تا کود ورمی کمپوست تولید شود