نوشته‌ها

کرم خاکی به صورت زنده برای تکثیر و پرورش و تولید ورمی کمپوست موجود است که برای تولید ورمی کمپوست به صورت سبدی و با اتوبوس به سراسر ایران ارسال می شود و هر سبد حاوی ۱۵۰۰ نخ کرم خاکی بالغ و بیست و چهار کیلو تخم کرم خاکی و بچه کرم می باشد که یک سبد سیصد هزار تومان و فروش بالای چهار سبد میشه هر سبدی دویست هزار تومان که در لینک زیر می توانید فیلم را مشاهده کنید

فیلم سبد کرم خاکی برای پرورش

همچنین کرم خاکی منجمد به صورت شسته شده و پاک خالص برای تهیه روغن خراطین و ماهی زینتی موجود است که فیلم رامی توانید در لینک زیرمشاهده کنید

فیلم کرم خراطین منجمد روده شویی شده

کرم خاکی درشت به صورت تعدادی برای ماهیگیری هر دویست نخ صد هزار تومان موجود است که در لینک زیر می توانید مشاهده کنید

فیلم کرم خاکی درشت برای ماهیگیری

تکثیر کرم خاکی

تکثیر کرم خاکی بسیلر حیرت انگیز می باشد و کرم خاکی قرمز رنگ رشد و تولیدمثل بالایی دارد ولی میزان تلفات و دشمنان کرم خاکی زیاد می باشد ولی در هر صورت بستر کرم خاکی مثل قارچ زیاد می شود و فقط می خواهد شما با هوشیاری کامل دشمنان کرم خاکی را بشناسید. هر چه تعداد کرم خاکی بیشتر باشد کمپوست سریعتر انجام می شود . شهر یزد بسیار منطقه خوبی از نظر پتانسیل کشاورزی می باشد

تکثیر کرم