نوشته‌ها

مشخصات ورمی کمپوست خوب

ورمی کمپوست خوب باید سبک و بدون بو یعنی بویی شبیه خاک نم دار باشد ، همچنین رنگ ورمی کمپوست قهوه ای مایل به سیاه باشد و بهتر است ورمی کمپوست سرند شده و یکدست باشد و حتما کسی که ورمی کمپوست تولید می کند باید کارگاه پرورش کرم خاکی داشته باشد

ورمی کمپوست خوب در شهرستان اراک موجود است

کارگاه تولید ورمی کمپوست