نوشته‌ها

کود گاوی ارزش غذایی کمتری نسبت به کودگوسفندی و کود مرغی دارد ، همچنین بذر تخمعلف هرز در کود گاوی کمتر می باشد. عنا صر کم مصرف در کود گاوی بیشتر است و سریعتر از کودهای دیگر پوسیده می شود از این رو برای کرم خاکی مناسب تر است ، کود گاوی تازه و سبز رنگ مناسب رای گیاه و درخت نیست چون علاوه بر شوری زیاد ، گاز آمونیاک زیادی دارد که مضر می باشد و باعث بروز قارچ در گیاه و تلفات در کرم خاکی می شود