نوشته‌ها

کرم خاکی بدون ستون فقرات می باشد و یک نوع مار خاکی می باشد و هر دو خزنده می باشد وجزء خانواده بی مهرگان می باشد.

سطح بدن کرم خاکی حلقه حلقه می باشد اما سطح بدن مار پولکی می باشد.