نوشته‌ها

برتری کود ورمی کمپوست به کودهای دیگر

کود ورمی کمپوست با میزان اسیدیته خنثی می باشد و همچنین کم نمک ترین کودها می باشد و برای خاک های زمین کشاورزی که با مشکل شوری و آهکی بودن مواجهند ، آن هم بدلیل استفاده بی رویه کودهای شیمیایی، بهترین کود می باشد که عاری از بو و تخم علف هرز و آلودگی است وبرخلاف کودهای دیگر سبب کاهش مصرف آب می شود