انواع کرم خاکی

کرم خاکی خیلی تنوع گونه دارد و بیش از ۴۰۰۰ گونه کرم خاکی وجود دارد که برخی از انواع کرم خاکی نخ تولید می کند یا خون می خورد ولی گونه ای که توجه بیشتر کشاورزان به آن جلب شده کرم خاکی قرمز رنگ گونه ایزینیافتیدا می باشدکه کود این کرم خاکی خیلی ارزشمند می […]