پوکه معدنی .

پوکه های معدنی دانه های سبکی هستند که حاصل فعالیت های آتشفشانی می باشد

پوکه های معدنی انقدر  سبک هستند که روی آب شناور است