خرید پرلیت خام.

قیمت پرلیت هر گونی ۱۵ کیلوگرمی ۲۰۰۰۰ تومان

فروش پرلیت بصورت خام و بسته بندی