کود ورمی کمپوست در بسته های یک کیلویی و سه کیلویی با قیمت های به ترتیب ۱۵۰۰ و ۴۰۰۰ تومان به فروش می رسد، ورمی کمپوست فله ای سرند شده در گونی های سافون دار با قیمت کیلویی ۷۰۰ تومان به فروش می رسد. شما عزیزان می توانید فیلم ها را در ابنجا مشاهده کنید

#ورمی_ کمپوست # ورمی_ کمپوست_بسته_بندی #ورمی_ کمپوست_سرند_شده