کرم ماهیگیری درشت

کرم ماهیگیری با کرم خاکی قرمز رنگ ایزینیافتیدا کمی فرق دارد کرم ماهیگیری که به کرم باغچه معروف است در خاک پرورش پیدا می کند و اگر کرم ماهیگیری کود تغذیه کند بدلیل اوره ای که در کود هست ماهی سمت طعمه نمی آید ما کرم ماهیگیری درشت را در بسته های دویست گرمی با […]

بستر ورمی کمپوست

بستر ورمی کمپوست ترکیبی از کود حیوانی و کرم خاکی قرمز رنگ هست با کمککرم خاکی و آب می توان علاوه بر تولید ورمی کمپوست کرم خاکی را نیز پرورش داد که هر چقدر کرم خاکی بیشتر باشد ورمی کمپوست در زمان کوتاهتری تولید می شود