انواع کرم خاکی

کرم خاکی خیلی تنوع گونه دارد و بیش از ۴۰۰۰ گونه کرم خاکی وجود دارد که برخی از انواع کرم خاکی نخ تولید می کند یا خون می خورد ولی گونه ای که توجه بیشتر کشاورزان به آن جلب شده کرم خاکی قرمز رنگ گونه ایزینیافتیدا می باشدکه کود این کرم خاکی خیلی ارزشمند می […]

مزایای کود ارگانیک

کود ارگانیک یعنی کودی که ممواد شیمیایی در آن استفاده نشده باشد بهترین کود ارگانیک می توان کمپوست یا کود پوسیده را دانست که البته دارای ارزش غذایی بالایی باشد که می توان ورمی کپوست یا کود کرم خاکی را دانستکه از فواید این کود ارگانیک بهبود ساختار خاک می باشد تا خاک سبک بماند […]